Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti grafikus) tanfolyam címkéhez tartozó bejegyzések

Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti és médiafotográfus) tanfolyam

A művészeti és médiafotográfus olyan alkotó, aki szakmai tudásának: a fotográfia technikai
 és formanyelvi alapjai terén szerzett ismeretének birtokában képes érzéseit, gondolatait, 
véleményét a fotográfia és egyéb képrögzítésre alkalmas eszközök segítségével kifejezni.
Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti és médiafotográfus) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti és médiafotográfus), Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti és médiafotográfus) képzés, Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti és médiafotográfus) tanfolyam, Felnőttképzés

Felhasználja a hagyományos és digitális forráskutatás, az etikus és kritikus információ-és inspirációgyűjtés lehetőségeit. A fotográfia és más képrögzítő technikák történetéről, elméleteiről és tendenciáiról szerzett ismeretei hozzásegítik ahhoz, hogy saját ötleteit vagy a megrendelő igényeit önálló koncepció kialakításával, tervezői gondolkodásmóddal, kreatív hozzáállással, magas szakmai
színvonalon valósítsa meg.

Képes tájékozódni a szakma legújabb törekvéseiről, a fotográfiai és egyéb audiovizuális nyelvi és technikai eszközök és eljárások változásáról. Folyamatosan bővülő ismereteit alkotói és alkalmazott munkájában az álló- és mozgóképi műfajok különböző területein egyaránt helyesen alkalmazza. Ismeri a piaci elvárásokat, a társadalmat foglalkoztató kérdésekre való reflektálás különböző módjait. Tisztában van a prezentációs, installációs, archiválási
lehetőségekkel és módszerekkel. A művészeti és médiafotográfus tanulmányai során alapos szakmai, művészi és művészettörténeti ismereteket sajátít el.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
– információ és anyaggyűjtést végezni, terveket, vázlatokat, költségvetést készíteni
– a feladat értelmezésére, a munkafolyamat megtervezésére, azok különböző képalkotó eszközökkel való kivitelezésére
– alkotói és alkalmazott, álló és időalapú művek létrehozására, feladatok megoldására
– tudatosan és kreatívan használni álló- és mozgókép feldolgozó programokat
– archiválni, katalogizálni
– tipográfiát tervezni
– prezentálni
– nyomdai előkészítést végezni
– internetes megjelenést tervezni
– önállóan és csoportban dolgozni

Szakképesítés sorszáma:02134005
Programkövetelmény érvényességének kezdete:2020.10.29

# /- #képzőésiparművészetimunkatárs #művészetiésmédiafotógráfus #művészetiésmédiafotógráfustanfolyam vképzés #művészetiésmédiafotógráfustanfolyamról #művészetiésmédiafotógráfus

Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti grafikus) tanfolyam

A művészeti grafikus manuális alkotó eljárásokkal és digitális grafikus technikák alkalmazásá
-val  dolgozó szakember, akinek tervezői szemléletét széleskörű rajzi, művészet- és grafikatö
-rténeti ismeretei egészítik ki.
Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti grafikus) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti grafikus), Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti grafikus) képzés, Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti grafikus) tanfolyam, Felnőttképzés

Szakmai tevékenységét munkacsoportban – tervezőstúdióban, reklámügynökségnél, könyv- és lapkiadónál, illetve egyéb kereskedelmi és kulturális intézménynél –, vagy saját vállalkozásában végzi. Nyomdai, online és offline, valamint dekorációs felhasználásra grafikai terveket készít, melyeknek a technikai feldolgozáshoz szükséges előkészítését is elvégzi. Könyv, újság, egyéb nyomtatványok, online anyagok tipográfiai tervét készíti el, logót, arculatot, reklámkampány vizuális elemeit tervezi meg, manuális és digitális eszközökkel illusztrál, hirdetést, csomagolást tervez, autonóm alkotást készít. Munkájához információkat gyűjt, és ezek birtokában mozgósítja kreativitását, koncepciót alakít ki.

A tervezés és a kidolgozás során az esztétikai és a funkcionális célokat egyaránt szem előtt tartja, így tudatosan választ stílust, formanyelvet és technikát. A művészeti grafikus fejlett vizuális kultúrával rendelkező, igényes alkotó. Csoportmunkában nyitott és együttműködő: alkotói hozzáállását koncepcionális kérdések megoldásakor és részfeladatok elvégzésekor is hasznosítja. Figyelemmel kíséri a kor-társ művészet és a tervezőgrafika alakulását. Szakmai és technikai ismereteit folyamatosan bővíti, aktualizálja. Terveit, elkészült munkáit prezentálja, archiválja, kapcsolatot tart megrendelőivel és szakmai partnereivel. Felsőfokú tanulmányait a különböző művészeti egyetemek vagy egyetemi karok tervezőgrafika, képgrafika szakán folytatja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
̶ a feladatot értelmezni, munkájához inspirációt és információkat gyűjteni
̶ a feladatokat kreatív módon megközelíteni
̶ munkáját koncepcionális tervezői gondolkodással végezni
̶ terveket, vázlatokat, költségvetést készíteni
̶ csoportmunkában nyitottan, aktívan és kreatívan részt venni
̶ az egyes grafikai műfajokat megkülönböztetni céljaik, formai követelményeik és szakmai tervezési sajátosságaik szerint
̶ betűtörténeti, tipográfiai és tördelési ismereteit alkalmazni
̶ stílust, formanyelvet, kompozíciót és technikát tudatosan kiválasztani és alkalmazni
̶ különböző tipográfiai és képi stílusokat megfelelően alkalmazni
̶ különböző ábrázolásmódokat (látványhűség, stilizálás, átírás, absztrakció) alkalmazni
̶ az esztétikum és a funkció együttes szem előtt tartásával tervezni
̶ a tervezés során színek, formák, képek, motívumok és betűtípusok célszerű és stílusos integrálására
̶ képi és szöveges elemek kapcsolatrendszerének kifejező és hasznos kialakítására
̶ manuális képalkotó technikák – rajzeszközök, festés, montázs, kollázs, sokszorosítógrafikai eljárások ismeretében tervezni és alkotni
̶ belső látására támaszkodva kreatív terveket készíteni
̶ manuális eszközökkel kalligráfiát készíteni
̶ vektor- és pixelgrafikus, valamint kiadványszerkesztő programokat készségszinten alkalmazni
̶ számítógépes munkájába manuálisan készült elemeket beépíteni
̶ manuális és digitális technikák alkalmazásával illusztrációt, szakillusztrációt, ábrát, szakábrát készíteni
̶ újság, könyv, online kiadvány tipográfiai tervét elkészíteni, címlapot, borítót tervezni, tördelni
̶ plakát, hirdetés, kisnyomtatvány grafikai tervét elkészíteni
̶ képeredetit digitalizálni, digitális képet készíteni, feldolgozni, szerkeszteni, a megfelelő fel-használási célra előkészíteni
̶ logót, szimbólumot, piktogramot tervezni
̶ cég, termék arculatát megtervezni, arculati kézikönyvet készíteni
̶ reklámkampány grafikai elemeit megtervezni
̶ infografikai, adatvizualizációs grafikai tartalmakat létrehozni
̶ vizuális koncepciót kidolgozni
̶ weboldal grafikai tervét elkészíteni
̶ a terveket a végfelhasználás technikai követelményei szerint előkészíteni, nyomdai eljárások, utómunkák ismeretében megfelelő nyomdai előkészítést végezni
̶ a különböző papírfajták ismeretében a célnak megfelelő papírt kiválasztani
̶ grafikatörténeti és -elméleti ismereteit folyamatosan bővíteni és alkalmazni szakmai munkájában
̶ művészettörténeti ismereteit alkalmazni szakmai munkájában
̶ tájékozódni a kortárs képzőművészet és tervezőgrafika legújabb törekvéseiről, és ezeket figyelembe venni tervezési munkájában
̶ kapcsolatot tartani megrendelőivel és szakmai partnereivel
̶ ellátni saját tevékenységének marketing alapfeladatait, illetve megbízni külső szakembert
̶ munkáit korszerű, igényes megjelenési formában, szakszerűen prezentálni
̶ saját szakmai portfólióját folyamatosan bővíteni, fejleszteni
̶ további szakmai fejlődése érdekében továbbképzéseken és/vagy művészeti egyetemen továbbtanulni

Szakképesítés sorszáma: 02134006
Programkövetelmény érvényességének kezdete:2020.10.29

# /- #képzőésiparművészetimunkatárs #művészetigrafikus #képzőésiparművészetimunkatársművészetigrafikus #képzőésiparművészetimunkatársművészetigrafikustanfolyam #képzőésiparművészetimunkatársművészetigrafikusképzés #képzőésiparművészetimunkatársművészetigrafikustanfolyamról #képzőésiparművészetimunkatársművészetigrafikusoktatás #képzőésiparművészetimunkatársművészetigrafikusvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet

Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti grafikus) | Képzőművészet, szépművészet | Művészetek |  Tanfolyam Szakképesítések | Szakmai képzések